عليرضا صادقي ماهونك
عليرضا صادقي ماهونك

عليرضا صادقي ماهونك

دانشکده: صنایع غذایی

رتبه علمی: دانشيار

گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی

پست الكترونيكي: sadeghiaz(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 22582
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان